Program ochrany kupujících podrobně

Příloha č. 9
Příloha č. 9 Program ochrany kupujícího - pravidla

Část I. Obecné zásady
Allegro.pl v rámci Programu ochrany kupujícího umožňuje kupujícímu požádat o odškodnění, pokud:

a) zaplatil za zboží, ale neobdržel ho;

b) obdržel zboží, které není v souladu s uzavřenou smlouvou a má hodnotu výrazně nižší než zboží popsané v nabídce.

V případech uvedených v bodě 1 písm. A) ab) výše se náhrada vztahuje na hodnotu škody, kterou kupující utrpěl, ale ne vyšší než skutečná hodnota nakoupeného zboží, až do ceny uvedené v parametrech transakce.

V případě okolností uvedených v bodě 1 písm. A) ab) výše, pokud byla platba za zboží provedena pomocí možnosti platebních služeb poskytnutých u Allegro, program ochrany kupujícího rovněž umožňuje kupujícímu uhradit náklady na dopravu, včetně hodnoty škody, kterou kupující utrpěl.

Jednorázová úhrada za dopravu nebude vyšší než uvedená v bodě 3 vyšší než 100 PLN.

Celková částka náhrady uvedená v bodech 2 a 3 části I této přílohy nebude pokaždé vyšší než 10 000 PLN.

Část II Vyloučení z programu ochrany kupujících
Program ochrany kupujících nepokrývá situaci, když:

Smlouva byla uzavřena a splněna za jiných podmínek, než jaké jsou uvedeny v pravidlech Allegro.

Kupující porušil pravidla Allegro nebo nedokázal vyrovnat všechny dlužné platby u Allegro.pl.

Kupující jednal s úmyslem zakoupit vadné zboží, nebo zboží s chybným popisem.

Kupující neposkytl platné kontaktní údaje.

Kupující obdržel jiné vyrovnání ztráty spojené s nákupem zboží, které bylo předmětem oznámení.

Nabídka nebyla v souladu s pravidly Allegro, zejména u zboží u kterého nebyl povolený prodej na Allegro kvůli seznamu zakázaného zboží uvedeného v podmínkách Allegro.

Zboží bylo dodáno osobně nebo prostřednictvím jiné osoby než poštovního kurýra a platba za zboží byla provedena osobně v místě přijetí.
 
Zboží bylo během přepravy poškozeno nebo ztraceno zaviněním dopravce, pokud zboží nebylo odesláno jako součást chytré služby Allegro! za podmínek stanovených v příloze 12 nařízení.

Část III Žádost o Program ochrany kupujícího
Za účelem získání kompenzace z Programu ochrany kupujícího by měl kupující vyplnit a zaslat na elektronickou formu Allegro.pl formulář dostupný na webových stránkách Allegro s přílohami uvedenými v bodě 1, část IV níže, poskytující potřebné údaje a popisující průběh Transakce a implementace smlouvy (dále jen: formulář).

Kupující je povinen předložit Allegro potvrzení o předložení oznámení o přestupku na úkor prodávajícího orgány činnými v trestním řízení (dále jen „Potvrzení o zaslání oznámení“), pokud se Allegro.pl nerozhodne vzdát se tohoto požadavku v případech, kdy není pochyb o rozhodnutí o poskytnutí náhrady kupujícímu. (zejména pokud zboží nebylo dodáno kupujícímu). Zároveň, pokud se ukáže, že je nezbytné učinit rozhodnutí o poskytnutí náhrady, může Allegro.pl požádat o připojení k formuláři rozhodnutí o zahájení vyšetřování / vyšetřování a poskytnout kupujícímu referenční číslo zahájení řízení (příslušné číslo RSD nebo DS).

Formulář by měl být zaslán na Allegro.pl nejdříve po 14 dnech, ale nejpozději do 180 dnů od uzavření kupní smlouvy. V odůvodněných případech může být výše uvedená lhůta zkrácena nebo prodloužena. O zkrácení nebo prodloužení termínu bude společnost Allegro.pl informovat kupujícího e-mailem.

Část IV Přezkum žádosti o odškodnění
Allegro.pl se rozhodne přijmout žádost do 30 pracovních dnů od obdržení správně vyplněného formuláře s následujícími přílohami:

a) originál nebo kopii dokladu o zaplacení částky za zboží na účet prodávajícího. Doklad o zaplacení částky za zboží na účet prodávajícího se nevyžaduje v případě, že kupující za zboží zaplatil prostřednictvím platebních služeb poskytnutých na Allegro,

b) fotografie každé stránky dokladu totožnosti s názvem, příjmením a datem ukončení (v případě účtu Junior, fotokopie každé stránky průkazu totožnosti včetně následujících údajů: jméno a datum ukončení),

c) fotokopie potvrzení o předložení oznámení orgánům činným v
trestním řízení.
 
Údaje uvedené ve formuláři by měly být pravdivé a odpovídat skutečnému stavu v době odeslání formuláře. Za účelem ověření informací a údajů může Allegro.pl kontaktovat Kupujícího nebo Prodávajícího a zároveň požádat o Formulář a vyžádat si doplňující dokumenty k doložení průběhu událostí. Pokud existují pochybnosti o oprávněnosti nároku nebo nepřesnosti Kupujícího v popisu Transakce nebo nepřesnosti spojené s provedením Transakce, má Allegro.pl právo odmítnout poskytnout nebo vyplatit náhradu. V odůvodněných případech, s předpoklady stanovenými v bodě 1 písm. B části I této přílohy, může Allegro.pl podmínit výplatu kompenzace odesláním zboží do centrály Allegro.pl.
 
Kupující prohlašuje, že jakmile Allegro.pl zaplatí náhradu, za kterou požádal, převede na Allegro.pl všechny své nároky vůči prodávajícímu za nesplnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené v rámci transakce, která je předmětem oznámení.

Pokud je během zpracování formuláře vyjasněna situace ve prospěch kupujícího, přijetím zboží nebo vrácením nebude náhrada poskytnuta.

V případě, že kupující obdrží neoprávněnou platbu nebo prodávající opraví škodu, je kupující povinen neprodleně, nejpozději do 7 dnů, vrátit náhradu obdrženou od Allegro.pl na číslo účtu 63 1140 1124 0000 5165 0800 1010.

Pokud se Allegro.pl rozhodne zaplatit náhradu v rámci Programu ochrany kupujícího, může být účet prodávajícího zablokován, dokud není záležitost objasněna nebo vrácena náhrada.

Část V. Závěrečná ustanovení
Každé rozhodnutí Allegro.pl o poskytnutí kompenzace může přezkoumat Senior Manager Experience Manager.